Create issue ticket

2 Possible Causes for lizhao

  • Diabetic Foot Ulcer

    Hong Huang, Wenhui Cui, Wei Qiu, Ming Zhu, Rongshen Zhao, Dengfen Zeng, Chenhui Dong, Xiaohui Wang, Wei Guo, Wei Xing, Xiangyun Li, Lei Li, Yan Tan, Xiaofeng Wu, Lizhao Chen[doi.org]

  • Curcumin

    Tianhui Niu, Yan Tian, Qing Cai, Qu Ren, Lizhao Wei and Andrzej T Slominski , Red Light Combined with Blue Light Irradiation Regulates Proliferation and Apoptosis in Skin[dx.doi.org]

Further symptoms