Create issue ticket

1,571 Possible Causes for qian

 • Influenza

  PubMed Lu Y , Qian XY , Krug RM . The influenza virus NS1 protein: a novel inhibitor of pre-mRNA splicing. Genes Dev . 1994 ; 8 : 1817 – 28 .[doi.org] Peng G, Sun D, Rajashankar KR, Qian Z, Holmes KV, Li F. Crystal structure of mouse coronavirus receptor-binding domain complexed with its murine receptor.[doi.org] Critical Care Medicine 38 :11, 2103-2107 CrossRef 104 Ju-Ying Wei, Fei-Fei Chen, Jie Jin, Wen-Yuan Mai, Wen-Bin Qian, Hai-Tao Meng, Li-Ping Mao, Gai-Xiang Xu, Hua-Feng Wang[web.archive.org]

 • Dementia

  Alberto Serrano-Pozo, Jing Qian, Sarah E. Monsell, Matthew P. Frosch, Rebecca A. Betensky and Bradley T.[doi.org]

 • Osteoporosis

  Qingqing Wang, Lingya Yao, Ke Xu, Haiming Jin, Kai Chen, Ziyi Wang, Qian Liu, Zhen Cao, Jacob kenny, Yuhao Liu, Jennifer Tickner, Huazi Xu and Jiake Xu , Madecassoside inhibits[doi.org]

 • Infectious Mononucleosis

  Shenglin Liu, Qian Zhang, Dongli Huang, Wenli Zhang, Fengluan Zhong, Jia Feng, Xueru Chen, Qingxiang Meng, Xiaofan Chen, Wei Zhang and Hongyu Zhang , Comprehensive assessment[dx.doi.org]

 • Idiopathic Pulmonary Fibrosis

  Yusen RD, Shearon TH, Qian Y, et al. Lung transplantation in the United States, 1999-2008.[doi.org]

 • Tuberculosis

  Qian, P. E. de Haas, J. T. Douglas, H. Traore, F. Portaels, H. Z. Qing, D. Enkhsaikan, P. Nymadawa, and J. D. van Embden. 1995 .[doi.org]

 • Lysimachia

  Herb-Drug Interactions Due to Jin Qian Cao’s diuretic affect, use caution in patients taking diuretics.[sacredlotus.com] Like Hai Jin Sha, it can promote urination, unblock stones and clear heat, but Jin Qian Cao goes to the root by clearing Damp Heat from the Liver and Gallbladder while Hai[sacredlotus.com]

 • Rhi Chinensis

  Página del título Índice Índice Dai XaAbnormal Vaginal Discharge 3 Xue BengProfuse Uterine Bleeding 15 TzaotttgRegulating the Menses 29 Chan Hou Zong LunAn Overview 135 Chan Qian[books.google.es] Dosage: 0.5-2 qian. [DATABASE SEARCH PAGE][chineseherbacademy.org] Kurella Tamura et al. evaluated cognitive trajectories in 212… (More) Yao Li , Dan Qian , 5 authors Kai Chen 2015 Synchrotron X-ray microdiffraction was employed to investigate[semanticscholar.org]

 • Radix Aconiti

  Gang Bai, Yang Yang, Qian Shi, Ze Liu, Qi Zhang, Yuan-yuan Zhu Acta Pharmacologica Sinica 2008, 29 (10): 1187-94 18817623 AIM: To screen beta2-adrenergic receptor (beta2-AR[read.qxmd.com] Strychni Ma Qian Zi Topically, for any type of toxic sore. As a wash for ulcerations that do not heal.[americandragon.com] […] medicinals are combined middle burner Moistens moves the qi nourishes the blood Paeoniae Lactiflorae Poriae Cocos prescribed Properties when combined qi stagnation qi vacuity Qian[books.google.com]

 • Euryales Ferox

  Other Names: 別名﹕ ji tou, ji tou shi, tao qian shi, su qian, ji tou mi 雞頭,雞頭實,刀芡實,蘇芡,雞頭米。[alternativehealing.org] Product Description Chinese Herb Qian Shi (Euryale Seed); Euryale Ferox; Euryales Semen Literally meaning, “Gorgon Fruit”, the Euryale seed sits among a number of other seeds[plumdragonherbs.com] Euryale seed, also called fox nut or Qian Shi in mandarin, is a unique Chinese herb and culinary ingredient from Yangtze River delta.[chineseherbshealing.com]

Further symptoms