Create issue ticket

1,871 Possible Causes for tian

Did you mean: tics

 • Influenza

  Yuan, Minghong Zhang, Daqing Wang, Zumao Li, Wei Zhao, Maoli Ma, Yaqiang Li, Tianshu Li, Huiping Yang, Jianan Xu, Lijun Zhou, Xingyu Zhou, Wei Tang, Ying Song, Tao Chen, Tian[doi.org] A. ( 2002 ) Biochemistry 41 , 13170 –13177 Tian, C., Tobler, K., Lamb, R. A., Pinto, L. H., and Cross, T. A. ( 2002 ) Biochemistry 41 , 11294 –11300 Tian, C., Gao, P.[doi.org] J Virol 74:6316–6323 PubMed CrossRef Google Scholar Wang Q, Tian X, Chen X, Ma J (2007) Structural basis for receptor specificity of influenza B virus hemagglutinin.[dx.doi.org]

 • Sunburn

  Wei Liu, Xuemin Wang, Wei Lai, Tian Yan, Yanyu Wu, Miaojian Wan, Jinling Yi and Mary S.[doi.org]

 • Drug-induced Fever

  Wang XQ, Lang SY, Shi XB, Tian HJ, Wang RF, Yang F. Cross-reactivity of skin rashes with current antiepileptic drugs in Chinese population.[jpediatricsreview.com]

 • Dementia

  Lin Lu, Lan Guo, Esha Gauba, Jing Tian, Lu Wang, Neha Tandon, Malini Shankar, Simon J.[doi.org]

 • Osteoporosis

  PubMed Google Scholar Guo Y, Wang JT, Liu H, Li M, Yang TL, Zhang XW, Liu YZ, Tian Q, Deng HW: Are bone mineral density loci associated with hip osteoporotic fractures?[doi.org] PubMed Central PubMed Google Scholar Deng FY, Lei SF, Zhang Y, Zhang YL, Zheng YP, Zhang LS, Pan R, Wang L, Tian Q, Shen H, Zhao M, Lundberg YW, Liu YZ, Papasian CJ, Deng[doi.org] PubMed Google Scholar Guo Y, Zhang LS, Yang TL, Tian Q, Xiong DH, Pei YF, Deng HW: IL21R and PTH may underlie variation of femoral neck bone mineral density as revealed by[doi.org]

 • Otitis Media

  Han, F, Yu, H, Tian, C. Role for Toll-like receptor 2 in the immune response to Streptococcus pneumoniae infection in mouse otitis media .[doi.org]

 • Idiopathic Pulmonary Fibrosis

  Kaur J , Matti C , McClelland J , Meredith A , Nguyen T , Pesarchick J , Roberts RS , Tate W , Thomas T , Walker J , Whelan D , Winsor J , Yang Q , Yow E , Reynolds HY , Tian[ncbi.nlm.nih.gov] Tian, J. Kiley. Supplementary Material References (14) 1. American Thoracic Society. Idiopathic pulmonary fibrosis: diagnosis and treatment.[doi.org]

 • Meningitis

  Cao RY, Han JF, Jiang T, Tian X, Yu M, Deng YQ, et al.[emedicine.com]

 • Tuberculosis

  , Yu Tian , Kathryn E. Tanaka , Ming S. Tsang , Keming Yu , Padmini Salgame , Dinah Carroll , Yvonne Kress , Rachel Teitelbaum , and Barry R.[dx.doi.org] A review by Tian 2014 reported that direct observation at a clinic was not more effective than self‐treatment; but that community direct observation may be, with no difference[doi.org]

 • Gastrodia

  10.00 – 100.00 Chinese Herb: Tian Ma (Gastrodia Tuber) Tian Ma acts to eliminate endogenous wind, stop spasms, pacify the liver and subdue the yang.[plumdragonherbs.com] Herbal Main TCM Herbs Tian Ma Names Of Tian Ma Tian Ma TCM Herb - Materia Medica English Name: Gastrodia Root Pinyin Name: Tian Ma All Herbs How Is Tian Ma Categorized?[theory.yinyanghouse.com] Gastrodia Tuber (Tian Ma) is rated 5.0 out of 5 by 1 .[activeherb.com]

Further symptoms